به گزارش معماری نیوز، این پروژه با کمک کودکان و شهرداری شهر Gran در نروژ تکمیل شده و یک کار آزمایشی میباشد که توسط شرکت Norsk، وزارت راه نروژ و شهرداری Gran مشترکاً انجام شده است.
 
هدف اصلی این پروژه تشویق فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان، توسط افزودن آزادی عمل برای قدم زدن یا با دوچرخه رفتن به مدرسه میباشد