پروژه های در حال اجرا

 
هتل چهار ستاره آزادی _مشهد

هتل پنج ستاره مدینه الرضا _مشهد

 هتل پنج ستاره جواد الائمه _مشهد

منزل مسکونی آقای شریفی _اصفهان

منزل مسکونی آقای غلامی _اصفهان

منزل مسکونی دکتر محمودلو _خرمشهر